Przejdź do treści

Strona 1 z 8

Chróścina, dn. 08.07.2024 r.
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
ul. Kościelna 2
46-073 Chróścina
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: pn.:
„Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie”
I. ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
ul. Kościelna 2, 46-073 Chróścina
NIP: 754 115 148, REGON: 040073440
Osoba do bezpośredniego kontaktu z oferentami: ks. Proboszcz Daniel Breguła
tel. +48 507 125 126
adres e-mail: zabytki@gminadabrowa.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności
z uwzględnieniem §8 ust.6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków.
2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ obejmuje wykonanie roboty budowalnej
o takim zakresie rzeczowym, że nie ma możliwości wydzielenia mniejszych podzakresów w taki sposób,
aby mogli je wykonać różni wykonawcy. Zakres oraz wartość powodują, że jest ono dostępne dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Ze względu na wielkość zamówienia i możliwe problemy w organizacji robót
Zamawiający uznał zamówienie za niepodzielne,
4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązuje przepisy prawa
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez
Wykonawcę.
8. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
9. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Strona 2 z 8

11.Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
12.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
III.
SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzące do wyboru Wykonawcy inwestycji zostaje upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Gminy Dąbrowa: www.gminadabrowa.pl i https://bip.gminadabrowa.pl/ oraz Zamawiającego: https://www.parafiachroscina.pl/
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa zamówienia: Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na robotach budowlanych i pracach konserwatorskich w dzwonnicy wolnostojącej przy kościele parafialnym w Chróścinie, gm. Dąbrowa. Zakres prac jest objęty pozwoleniem konserwatorskim nr 462/N/2024 z dn. 20.06.2024 r. Obiekt ten jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego w dniu 13.11.1959 r. pod nr 634/59. Dzwonnica należy do Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej.
3. Prace będą polegały na odtworzeniu i konserwacji dzwonnicy zgodnie z posiadanym programem konserwatorskim i pozwoleniem budowlanym, tj. m.in. na:
1) robotach remontowych wątku ceglanego,
2) robotach remontowych wątku kamiennego,
3) robotach remontowych wątku drewnianego dachu i wejścia na dzwonnicę,
4) robotach zabezpieczających oraz utylizacji gruzu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia, tj. dokumentacja projektowa.
5. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
7. Warunki wykonania robót:
1) Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i pozwoleniem konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.
2) Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaju materiału, producenta oraz oznaczenia pozwalającego jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac.
Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

Strona 3 z 8

Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowalne, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU SPEŁNIANIA WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) Oświadczą, że znają i akceptują warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy oraz nie wnoszą żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
3) W stosunku, do których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego.
4) Oświadczą o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
5) Oświadczą, że nie podlegają wykluczeniu w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
6) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, niezbędną wiedzę oraz osobami do realizacji zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował kierownikiem budowy, który spełnia wymagania, o których mowa w at. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm).
3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania proponowanego kierownika budowy w formularzu ofertowym.
4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w ust. 2.
VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę, bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Wykonawca bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy obowiązane są podpisać Formularz Ofertowy, w miejscach, w których zostały naniesione zmiany.
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
4. Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi własną ocenę i obliczy ilości robót, jakie są konieczne do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w udostępnionych przez Zamawiającego materiałach, Wykonawca powinien o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Strona 4 z 8

5. Cenę wynikającą z kosztorysu należy wpisać do formularza ofertowego.
6. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.
7. Wymaga się, aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita zamówienia brutto.
9. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawkę podatku VAT należy określić zgodne z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).
10. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia.
11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1,
2) Dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych w ramach kryterium oceny ofert,
3) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących kierownika budowy,
4) Kosztorys (uproszczony) ofertowy
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór stanowi załącznik nr 2,
6) Dokumenty rejestrowe firmy,
7) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.
12. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
13. W przyjętej kalkulacji należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy jak również te, które nie są wprost wyartykułowane w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, natomiast są niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.
14. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
16. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa bądź notariusza, adwokata, radcę prawnego.
17. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub w poświadczonej kopii. Przez poświadczenie kopii przez Wykonawcę Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu pieczątki „za zgodność z oryginałem” lub własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Pożądane jest również przystawienie pieczątki imiennej, jeżeli uprawniony przedstawiciel Wykonawcy posługuje się taką pieczątką. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
– Nadawca: nazwa i adres wykonawcy (pieczęć)
– Opis: Oferta w postępowaniu – Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie – Nie otwierać przed terminem otwarcia ofertowego: 08.08.2024, godz. 12:15

Strona 5 z 8

18. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Miejsce: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie, ul. Kościelna 2, 46-073 Chróścina.
2. Termin składania ofert upływa 08.08.2024 r., godz. 12:00
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane oraz zostaną zwrócone bez otwierania.
5. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w kancelarii Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie przy ul. Kościelnej 2, 46-073 Chróścina, o godz. 12.15
IX.
OPIS KRYTERIUM I OCENY OFERT:
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu, tj.:
1) cena – waga 60 %
2) okres gwarancji i rękojmi – 20%
3) doświadczenie Wykonawcy – 20%
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryteriami, które mają przypisana WAGĘ w skali od 0-100 wskazanymi jw.
2. Sposób oceny ofert:
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Kryterium „Cena” – maksymalna ilość punktów: 60
Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto podane w formularzu oferty.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Pc = (Cn / Cb)*100 punktów*60%
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznana w kryterium ceny,
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej).
2) Kryterium „okres gwarancji i rękojmi” – maksymalna ilość punktów: 20
Ocenie w ramach kryterium „okres gwarancji i rękojmi” podlegać będzie liczba miesięcy wpisana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji, wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana na podstawie wpisanej przez Wykonawcę w formularzu liczby miesięcy, w sposób następujący:
− od 36 miesięcy do 59 miesięcy – 0 punktów
− od 60 miesięcy wzwyż – 20 punktów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.
3) Kryterium „doświadczenie Wykonawcy” – maksymalna ilość punktów: 20

Strona 6 z 8

Ocenie w ramach kryterium „doświadczenie Wykonawcy” podlegać będzie informacja podana w formularzu oferty dotycząca doświadczenia Wykonawcy z okresu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert w zakresie wykonanych i ukończonych robót budowlanych polegających na wykonaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich przy obiektach sakralnych, wpisanych do rejestru zabytków.
W celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Sposób punktacji w oparciu o doświadczenie wykazane w Formularzu ofertowym:
– 1 inwestycja – 0 punktów,
– 2 inwestycje – 10 punktów,
– 3 i więcej inwestycji – 20 punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadającą wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym Zaproszeniu.
X.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE, ODRZUCENIU OFERTY, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców (w formie wiadomości e-mail), którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z przyznaną punktacją.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
XI.
DODATKOWE INFORMACJE:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny; z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
– zmiany lub uzupełnienia treści zaproszenia,
– wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, w ofercie, o złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów.
XII.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych – Podjęcie Działań Przed Zawarciem Umowy, Zawarcie Umowy
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Tożsamość Administratora
Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Kościelna 2, 46-073 Chróścina, reprezentowana przez Proboszcza Parafii.
Dane Kontaktowe Administratora

Strona 7 z 8

Z administratorem można się skontaktować poprzez: tel.: +48 507 125 126 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych podjęciem działań przed zawarciem umowy, zawarciem umowy, prowadzenia rozliczeń finansowych oraz prowadzenia sprawozdawczości podatkowej, sprawozdawczości księgowej.
Podstawa Prawna
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
W szczególności podstawę prawną stanowią:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego,
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
– podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora,
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, chyba że umowa będzie dotyczyła programów finansowanych przez organizacje międzynarodowe.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Jeżeli przekazane informacje są niezrozumiałe lub oczekują Państwo uszczegółowienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym przysługujących praw, podstaw prawnych przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).
Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Strona 8 z 8

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym do podjęcia działań przed zawarciem umowy, samym zawarciem umowy oraz prowadzenia rozliczeń finansowych oraz sprawozdawczości podatkowej, finansowej, księgowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
Informujemy, że podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe. Brak zgody wykluczy podmiot z udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 wraz z ofertą.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2.
3. Projekt umowy – zał. nr 3.
4. Dokumentacja projektowa.
5. Przedmiar robót.
ks. Daniel Breguła
/-/
Proboszcz